کارشناسان مرکز

خانه کارشناسان مرکز

پرستار - فرهاد ظهیر آبادی

پرستار - کلثوم نیسی

پرستار - آزاده بوزجمهری
فاطمه عساکره

فاطمه عساکره

پرستار

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.