پرسنل مرکز

خانه پرسنل مرکز

پرستار - فرهاد ظهیر آبادی

پرستار - کلثوم نیسی

پرستار - آزاده بوزجمهری

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.